O pracowni...

Zapraszamy na język angielski

Celem zajęć jest rozbudzenie zdolności językowych i zainteresowań związanych z nauką języka obcego. Pozyskanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, poszerzenie zasobów słownictwa angielskiego oraz często używanych wyrażeń i zwrotów angielskich. Jednym z celów jest również utrwalenie i poznanie nowych zagadnień gramatycznych.

Zajęcia opierają się na tematach realizowanych w programie szkolnym, poszerzone są o ćwiczenia z komunikacji i praktycznego zastosowania języka. Dzieci pracują z podręcznikami i materiałami przygotowanymi przez nauczyciela. Podczas zajęć wprowadzane są również elementy o kulturze i tradycjach krajów anglojęzycznych

Na spotkaniach wykorzystujemy gry i zabawy językowe, piosenki, techniki multimedialne oraz metodę projektów. Zajęcia te dają uczniom okazję i szansę, aby lepiej przygotować się do różnego rodzaju testów, konkursów czy egzaminu ósmoklasisty (w grupie dla klas VII-VIII).

Nauczanie prowadzone jest w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, zapewnia warunki do optymalnego rozwoju na wielu poziomach: językowym, komunikacyjnym, naukowo poznawczym.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku